Algemeen

Noodopvang de Bevelanden is een activiteit van de interkerkelijke stichting Open Huis te Goes.

Bestuur en organisatie bestaan geheel uit vrijwillige medewerkers, de meesten afkomstig uit de participerende kerken. Deze kerken zijn: Protestantse Gemeente Goes, Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Goes, Rooms-Katholieke Kerk Goes, Christelijk Gereformeerde Kerk Goes, Vrije Evangelische Gemeente Goes, Hervormde Buitengewone Wijkgemeente “de Levensbron” Goes, Rafaël Gemeenschap Goes, Leger des Heils, korps Goes.

De noodopvang is gevestigd in het gebouw van het Leger des Heils in Goes. De exploitatie wordt gefinancierd  door de in de stichting participerende kerken.  Daarnaast ontvangt de stichting giften en donaties van andere kerken of organisaties en beperkt eigen bijdragen van de gasten in de noodopvang.  Doordat de stichting over de ANBI status beschikt zijn giften voor de belasting aftrekbaar. De stichting ontvangt tot op heden geen gemeentelijke subsidie.

Doelstelling en werkwijze

De stichting heeft als doel (zoals opgenomen in de statuten) om snel onderdak en begeleiding te kunnen bieden, ook na kantooruren en in de weekends, aan mensen die in een acute crisissituatie geraken. Het begrip “crisissituatie” houdt in: ieder intermenselijke problematiek waarbij het noodzakelijk is dat één der partijen onmiddellijk uit de ontstane situatie geraakt.  Wij bieden kortdurende crisisopvang die in principe geldt voor een beperkt aantal nachten (maximaal drie). Alleen in  bijzondere omstandigheden ( b.v. als er jonge kinderen met ouder(s) worden opgevangen) wordt hier vanaf geweken.  In de praktijk blijkt regelmatig dat het vinden van een vervolgoplossing toch meer tijd kost dan enkele dagen en soms zelfs meerdere weken. 

Het is de bedoeling om onze gasten per direct opvang en veiligheid te bieden, waarna er via de coördinator zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen wordt gezocht. Meestal gebeurt dit via een doorverwijzing naar de juiste instantie of organisatie in de reguliere hulpverlening.  Om het gevoel van veiligheid bij de gast(en) te vergroten wordt er bij opvang ’s avonds een slaapvrijwilliger opgeroepen voor het bieden van een luisterend oor; deze vrijwilliger blijft ook ’s nachts in de Noodopvang aanwezig.

Om onze vrijwillige medewerkers te beschermen gelden er een aantal z.g. contra-indicaties bij de criteria voor opname. Niet opgenomen worden: langdurig dak- en thuislozen *, personen die kennelijk onder invloed zijn van drugs en/of alcohol of gewelddadig gedrag vertonen. Ook hulpvragers die primair medische of psychiatrische hulp nodig hebben worden naar andere voorzieningen zoals Emergis verwezen. Tenslotte is er uiteraard een contra-indicatie voor personen die wettelijk niet opgenomen mogen worden.

* Bij extreme vrieskoude en indien geen andere oplossing voorhanden kan hier bij wijze van uitzondering van afgeweken worden.

Jaarlijks worden er gemiddeld circa 30 hulpvragers zowel alleenstaanden als soms meerdere personen (vaak één-oudergezinnen) opgenomen.  

Beloningsbeleid

Zowel bestuursleden als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een vergoeding voor reiskosten en andere onkosten is wel mogelijk.

 Actiepunten 2019

Voor 2019 zijn door het bestuur de volgende actiepunten vastgesteld:   

  • door de complexere problematiek vergt het vinden van een vervolg oplossing vaak langere tijd. In de samenwerking met ketenpartners wordt er intensief op in gezet om het verblijf in de noodopvang zoveel mogelijk te bekorten. Dit is van groot belang om in de behoefte aan kortdurende opvang te kunnen blijven voorzien.
  • in 2018 is de samenwerking met Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg Zuidwest Nederland geïntensiveerd. Naast begeleiding van cliënten die in de opvang verblijven betreft dit ook ondersteuning bij de  intake van nieuwe hulpvragers.
  • met de gemeente Goes en het Leger des Heils vindt nader overleg plaats om een toekomstbestendig model voor de noodopvang te realiseren.
  • het verkrijgen van extra inkomsten door bijdragen van organisaties, bedrijven en particulieren.
  • werven van nieuwe vrijwilligers (met ondersteunende taken) om in de toekomstige behoefte te kunnen voorzien.

Dit beleidsplan is door het bestuur vastgesteld op 9 januari 2019.

Please publish modules in offcanvas position.