In 2017 bedroeg het aantal opnames 27 en in 2018 waren er 20 opnames. In totaal werden 37 resp. 26 personen, waaronder ook kinderen, in de noodopvang opgenomen.

In een aantal gevallen was er vanwege de bijzondere omstandigheden sprake van een langer durend verblijf in de Noodopvang. De noodopvang was daarmee continu bezet. Toch waren er grote zorgen en twijfels of de Noodopvang op deze manier door kon gaan.
In de afgelopen jaren werd namelijk opnieuw duidelijk dat er grote behoefte was aan noodopvang, echter de behoefte aan een verdere professionalisering was nog groter.
Met grote regelmaat was de Noodopvang gedwongen om mensen door te sturen naar andere voorzieningen, omdat de problematiek bij die mensen te groot was voor de vrijwilligers van de Noodopvang.

In de loop van 2018 is het bestuur bij elkaar gekomen om het beleid voor de toekomst te bespreken. Al snel werd duidelijk dat we op deze wijze niet verder konden gaan, hoe graag we ook wilden. Gezien de steeds groter wordende problematiek van de mensen die aan de deur kwamen, was het niet meer mogelijk en ook niet meer verantwoord om met (vele goedwillende) vrijwilligers de Noodopvang open te houden.

Een overgang naar een professionele organisatie was noodzaak. Medio 2018 is er ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met de Gemeente Goes en met het Leger des Heils (Welzijns- en Gezondheidszorg) om de situatie te bespreken. Alle partijen waren zich bewust van de problematiek en uiteindelijk werd er een oplossing gevonden voor de steeds nijpender wordende situatie. Uitgangspunt is dat het Leger des Heils (Welzijns- en Gezondheidszorg) met financiële ondersteuning van de gemeenten in de Bevelanden de Noodopvang overneemt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, waarbij ook de huidige vrijwilligers nog kunnen worden ingezet.

Ofschoon de laatste details nog besproken moeten worden, zijn we erg blij en dankbaar dat de Noodopvang kan worden voortgezet.
Mensen in nood- en crisissituaties kunnen op een goede en professionele wijze worden opgevangen en/of worden doorverwezen.
Wij willen een ieder bedanken, die zich heeft ingezet om dit te bereiken.

Tegelijkertijd willen we alle vrijwilligers, donateurs, deelnemende kerken, parochies en andere organisaties in Goes en omgeving danken voor de inzet van de afgelopen jaren. Zonder jullie hulp was het niet mogelijk geweest om zoveel mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Wij hopen en bidden dat de taak die wij als christenen hebben om onze medemens te helpen kan worden voortgezet. Of dat nu als professional of als vrijwilliger is of dat in de vorm van opvang, een maaltijd een luisterend oor of een bemoedigend woord is, het maakt niet uit. Hulp blijft nodig, zeker in een maatschappij waar de “zwakkeren” het zwaar hebben.

Leon Verschuure, 
Voorzitter Stichting Open Huis
(Noodopvang De Bevelanden) 

 

Organisatie

Noodopvang de Bevelanden is een activiteit van de interkerkelijke stichting Open Huis te Goes. 
De organisatie bestaat geheel uit vrijwillige medewerkers, de meesten afkomstig uit de participerende kerken. Deze kerken zijn:

-        Protestantse Gemeente Goes

-        Rooms-Katholieke Kerk Goes

-        Christelijk Gereformeerde Kerk Goes

-        Vrije Evangelische Gemeente Goes

-        Hervormde Buitengewone Wijkgemeente “de Levensbron” Goes

-        Rafaël Gemeenschap Goes

-        Leger des Heils, korps Goes

 -        Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Goes

Doelstelling

Snel onderdak en begeleiding bieden, ook na kantooruren en in de weekends, aan mensen die in een acute crisissituatie geraken. Het begrip “crisissituatie” houdt in: iedere intermenselijke problematiek waarbij het noodzakelijk is dat één der partijen onmiddellijk uit de ontstane situatie geraakt.  

Wij bieden kortdurende crisisopvang die in principe geldt voor één of twee nachten. Alleen in  bijzondere omstandigheden ( b.v. als er zeer jonge kinderen met ouder(s) worden opgevangen) wordt hier vanaf geweken.  In de praktijk blijkt regelmatig dat het vinden van een vervolgoplossing toch meer tijd kost dan enkele dagen en soms zelfs meerdere weken.  

Het is de bedoeling om onze gasten per direct opvang en veiligheid te bieden, waarna er via de coördinator zo snel mogelijk een oplossing voor de problemen wordt gezocht.

Meestal gebeurt dit via een doorverwijzing naar de juiste instantie of organisatie in de reguliere hulpverlening.

Om het gevoel van veiligheid bij de gast(en) te vergroten wordt er bij opvang ’s avonds een slaapvrijwilliger opgeroepen voor het bieden van een luisterend oor; deze vrijwilliger blijft ook ’s nachts in de Noodopvang aanwezig.

Om onze vrijwillige medewerkers te beschermen gelden er een aantal z.g. contra-indicaties bij de criteria voor opname.

 

Niet op-genomen worden:

-        langdurig dak- en thuislozen *

-        personen die kennelijk onder invloed zijn van drugs en/of alcohol

-        personen die gewelddadig gedrag vertonen

-        personen die primair medische of psychiatrische hulp nodig hebben

-        personen die wettelijk niet opgenomen mogen worden

* Bij extreme vrieskoude en indien geen andere oplossing voorhanden kan hier bij wijze van uitzondering van afgeweken worden.

De eigen bijdrage voor een overnachting is, indien mogelijk, € 15,-- . Er zijn geen mogelijkheden om huisdieren toe te laten.

Een overzicht van het aantal opnames en bestemming na opvang etc. in 2017 en 2018 treft u hieronder aan. Doordat de doorstroming regelmatig stagneerde moesten regelmatig verzoeken tot opname worden gewijzigd c.q. werden hulpvragers naar andere voorzieningen elders in Zeeland of daarbuiten doorverwezen. De noodopvang was continue bezet en meestal verbleven er meerdere personen gelijktijdig in de opvang. De belangrijkste redenen voor aanmelding zijn: relatieproblemen, uithuiszetting, huiselijk geweld en (onvrijwillig) vertrek andere voorziening. Veel van onze hulpvragers hebben een complexe problematiek op meerdere levensgebieden.

Voor het vinden van een vervolg oplossing wordt intensief samengewerkt met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Bij complexe problematiek kan een beroep worden gedaan op Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland. Met de woningcorporatie RWS werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het verkrijgen van een woning voor cliënten van de noodopvang die deze dringend nodig hebben.

Vanwege de steeds complexere problematiek van mensen die zich aanmelden voor opname in de noodopvang werd de samenwerking met Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland geïntensiveerd. Zij ondersteunden de coördinatoren bij de intake van nieuwe hulpvragers.

 

In 2017 en 2018 waren er de volgende coördinatoren werkzaam: :

De heer R. Deurloo (tot medio 2017)
De heer A. en mevrouw M. Zuydwegt (tot eind 2017)
De heer J. Vroegop (tot eind 2017)
De heer K. Petersen
De heer C. Herrebout
De heer A. Pronk (tot oktober 2018)
De heer B. Ruijsink
Mevrouw T. Valk - Colijn
De heer R. Heijboer

Op passende wijze werd afscheid genomen van de heer Deurloo, de heer Vroegop en de heer en mevrouw Zuydwegt. Gedurende vele jaren hebben zij zich als coördinator ingezet voor de noodopvang. Het bestuur is hen hiervoor zeer erkentelijk.

De groep van slaapvrijwilligers en voor ondersteunende taken bleef redelijk op peil. Door het aantal langdurige opnames werd een beperkt beroep op de slaapvrijwilligers gedaan.
Extra schoonmaak en onderhoudswerk werden door de vrijwilligers uitgevoerd.

Eén van de bestuursleden gaf enkele malen een voorlichting over het werk van de noodopvang 

Bestuur

Het bestuur van Noodopvang de Bevelanden bestaat uit vertegenwoordigers uit de participerende kerken. Per 31 december 2018 was de samenstelling als volgt:

- Dhr. L. Verschuure (Vrije Evangelische Gemeente), voorzitter
- Dhr. H. van Koeveringe (Herv. Buitengewone Wijkgemeente), penningmeester
- Dhr. A. Bolleman (Christelijk Gereformeerde kerk), secretaris
- Dhr. R. Heijboer (Leger des Heils), bestuurslid/vicevoorzitter
- Mevrouw J. Slager (Rafaël Gemeenschap), bestuurslid
- Dhr. K. Kloet (Protestantse Gemeente Goes), bestuurslid
- Dhr. W. Hacking (Rooms-Katholieke kerk), bestuurslid
- Dhr. J. de Vries (Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), bestuurslid

 Jaarlijks zijn er twee vergaderingen, zowel voor het bestuur als voor het team van vrijwilligers. Vanwege de noodzaak van een professionalisering van de noodopvang vonden er enkele extra vergaderingen plaats.
De coördinatoren van de Noodopvang met één van de bestuursleden hebben eveneens jaarlijks een aantal malen overleg. In dit overleg komen onder meer de gang van zaken in de noodopvang, diverse procedures en samenwerking met andere instanties aan de orde.

Financiën
Door de hoge bezettingsgraad zijn de exploitatiekosten toegenomen. Dankzij giften van particulieren en de opbrengst van extra collectes in diverse kerken en bijdragen van andere kerken in de regio behoefde de bijdrage van de participerende kerken niet te worden verhoogd. U kunt dit verder gespecificeerd zien in de bijgevoegde financiële verantwoording.

Tenslotte
De noodopvang voorziet nog steeds in een grote behoefte. Wel is duidelijk dat een professionelere werkwijze door de toegenomen complexiteit van de hulpvragers aangewezen is.
Bestuur en vrijwilligers zijn dankbaar dat zij dit werk uit liefde tot God en onze naaste mochten doen.


Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 11 april 2019  

 

 

Please publish modules in offcanvas position.